<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Additional trust services


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Additional trust services
Main Theme (PL) Dodatkowe usługi zaufania
Edited by Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 24-30
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) electronic time stamp, electronic registered delivery services, website authentication
Keywords (PL) elektroniczny znacznik czasu, usługi rejestro-wanego doręczenia elektronicznego, uwierzytelnianie witryn internetowych
Abstract (ENG) The authors have discussed other vital tools of trust services, including electronic time stamp, electronic registered delivery services and website authentication. The electronic time stamp was introduced due to the danger of time manipulation for electronic transactions. A trust service provider may use time stamps in order to prevent time shifting in the process of electron-ic transactions carried out between economic entities. The pur-pose of registered delivery service is to provide proof related to the handling of transmitted data, including proof of sending or receiving data, and to protect transmitted data against the risk of loss, theft, damage or any unauthorised alterations. On the other hand, an authenticated website ensures a visitor that a genuine and legitimate entity is held liable for it. Moreover, the forms of supervision over trust service providers have been discussed here.
Abstract (PL) Autorzy omówili inne, ważne narzędzia usług zaufania jak elektroniczny znacznik czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz uwierzytelnianie witryn inter-netowych. Narzędzie elektronicznego znacznika czasu wprow-adzono ze względu na niebezpieczeństwo manipulacji czasem dla elektronicznych transakcji. Aby zapobiec zmianom czasu w pro-cesie obrotu elektronicznego między podmiotami gospodarczymi, dostawca usług zaufania może użyć znaczników czasu. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego ma zapewnić dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chronić przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany. Z kolei uwierzytelniona witryna internetowa daje odwiedzającemu pewność, że za tę stronę jest odpowiedzialny prawdziwy i prawowity podmiot. Omówiono ponadto formy nadzór dostawców usług zaufania.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share