<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Trust services in the healthcare-related sector


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Trust services in the healthcare-related sector
Main Theme (PL) Usługi zaufania w sektorze ochrony zdrowia
Edited by Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 20-23
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) trust service, electronic signature, electronic seal, healthcare
Keywords (PL) usługa zaufania, podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, ochrona zdrowia
Abstract (ENG) Within the framework of this paper, the authors dis-cuss the scope of the so-called trust services, with the focus being put especially on the healthcare-related sector. The role played by and the principles governing the process of putting one’s elec-tronic signature are discussed herein as well. The authors also touch upon the importance of the electronic seal as defined by both the European and domestic legal systems.
Abstract (PL) Autorzy omówili zakres usługi zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem sektora służby zdrowia. Scharak-teryzowali rolę i warunki składania podpisu elektronicznego. Omówili znaczenie Pieczęć elektroniczna zdefiniowanej przez europejski i krajowy system prawny.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share