<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Safety levels in the electronic identification system used in health service


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Safety levels in the electronic identification system used in health service
Main Theme (PL) Poziomy bezpieczeństwa w systemie identyfikacji elektronicznej w służbie zdrowia
Edited by Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 17-19
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) safety levels in the electronic identification system, notification, authentication, health service
Keywords (PL) poziomy bezpieczeństwa w systemie identyfikacji elektronicznej, notyfikacja, uwierzytelnienie, służba zdrowia
Abstract (ENG) The authors of this article have characterised the safety levels depending on the nature of data they refer to. Additionally, they have stressed the requirements that must be met in order for an access to medical and other official data to be obtained. They have also discussed the procedure of electronic identification systems notification, while simultaneously paying attention to the necessity of creating a register of reliable systems using proven means of electronic identification accepted within the European Union and designed by both public and private entities. Further-more, they have traced the authentication process, and in particu-lar the one conducted in the health service sector.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali poziomy bezpieczeńst-wa zależne od rodzaju danych, których dotyczą. Podkreślili wymagania jakie muszą być spełnione aby uzyskać dostęp do danych medycznych oraz innych danych z formularzy urzędowych. Omówili procedurę notyfikacji (ang. notification) systemów identyfikacji elektronicznej zwracając uwagę na po-trzebę stworzenie listy wiarygodnych systemów posługujących się sprawdzonymi środkami identyfikacji elektronicznej uznawanymi na terenie Unii Europejskiej, opracowanymi przez podmioty pub-liczne jak i prywatne. Prześledzili proces uwierzytelnienia z uwzględnieniem sektora służby zdrowia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share