<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: National, transborder and commercial electronic identification hub


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) National, transborder and commercial electronic identification hub
Main Theme (PL) Krajowy, Transgraniczny oraz Komercyjny Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Edited by Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 14-16
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A RomaszewskiF, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) National Electronic Identification Node, Cross-Boarder Node, Commercial Hub
Keywords (PL) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, Węzeł Transgraniczny, Węzeł Komercyjny
Abstract (ENG) The authors stressed the possibilities resulted from the usage of online services by prior confirmation of the user's identi-ty. The connection of various systems of electronic identification delivers many means of electronic identification. Thanks to them users are authenticated. Then the main aims of National Electron-ic Identification Node were talked over. Moreover, the im-portance, in widespreading of exercise of digital services in Po-lans, was underlined. What is more the attention to Cross-Boarder Node was payed which was integrated with other electronic iden-tification systems in different countries in EU and the tasks of Commercial Hub.
Abstract (PL) Autorzy podkreślili możliwości jakie daje kor-zystanie z usług online po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości użytkowników. Przyłączanie do węzła różnych sys-temów identyfikacji elektronicznej , dostarcza wielu środków identyfikacji elektronicznej dzięki którym użytkownicy przecho-dzą proces uwierzytelnienia. Następnie zostały omówione cele Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, podkreślono znaczenie w upowszechnieniu oraz ułatwieniu korzystania z usług cyfrowych w Polsce. Zwrócono także uwagę na rolę Węzła Transgranicznego zintegrowanego z pozostałymi systemami identyfikacji elektronicznej innych krajów Unii Europejskiej oraz zadania Węzła Komercyjnego.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share