<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Electronic identification


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Electronic identification
Main Theme (PL) Identyfikacja elektroniczna
Edited by M Machota, Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 11-13
Online since January, 2019
Authors M Machota, Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) identification, authentication, legal acts, health care sector
Keywords (PL) identyfikacja, uwierzytelnienie, akty prawne, sektor ochrony zdrowia
Abstract (ENG) The authors have characterized the most important international and national legal regulations regarding the identifi-cation and authentication of entities and medical records in health care.Then they discussed the standard traditional identification which is understood as proof of identity using personal ID cards or ID cards in institutions. Electronic identification has also been presented, as a replacement of physical tools (cards) by electronic identifiers. This type of identification has been characterized from the point of view of the recipients, service providers, places providing health care and medical workers
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali najważniejsze międzynarodowe i krajowe regulacje prawne dotyczące identyfikacji i uwierzytelniania podmiotów i dokumentacji medycznej w ochronie zdrowia. Następnie omówili standardową, tradycyjną identyfikację rozumianą jako potwierdzenie tożsamości przy użyciu dowodów osobistych lub kart identyfikacyjnych w instytucjach. Przedstawiono również el-ektroniczną identyfikację oznaczającą zastąpienie fizycznych narzędzi (kart) przez identyfikatory elektroniczne. Ten rodzaj identyfikacji został scharakteryzowany z punktu widzenia usługobiorców, usługodawców, miejsc udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i pracowników medycznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share