<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Health Protection Information System in Poland


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) Health Protection Information System in Poland
Main Theme (PL) System Informacji Ochrony Zdrowia w Polsce
Edited by Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 6-10
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) Health Protection Information System, Poland
Keywords (PL) System Informacji Ochrony Zdrowia, Polska
Abstract (ENG) The authors have characterized the importance of identification and authentication in health protection. They em-phasized that in the health care process information flow is quite complicated. Depending on the type of information, the flow paths may vary. Currently in Poland the information flow in the health sector is not fully synchronized or structured. However, there are many projects implemented or already implemented, which aim to improve and secure the circulation of information in health care. In theory, there is one system regulated legally called the Health Protection Information System. This system has been the subject of a detailed discussion in the article.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali znaczenie identyfikacji i uwierzytelniania w ochronie zdrowie. Podkreślili, że w ochronie zdrowia proces obiegu informacji jest dość skomplikowany. W zależności od typu danych informacji, drogi ich przepływu mogą być zróżnicowane. Obecnie w Polsce obieg informacji w sektorze zdrowia nie jest w pełni synchronizowany ani ustrukturyzowany. Jednak istnieje wiele projektów realizowanych lub już zreal-izowanych, które mają na celu poprawę i zabezpieczenie obiegu informacji w ochronie zdrowia. W teorii istnieje jeden system uregulowany prawnie o nazwie System Informacji Ochrony Zdrowia. System ten stał się przedmiotem szczegółowego omówienia w artykule.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share