<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.4/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The scope of identification in Health Care


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018
Main Theme (ENG) The scope of identification in Health Care
Main Theme (PL) Obszar identyfikacji w sektorze ochrony zdrowia
Edited by Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Pages 1-5
Online since January, 2019
Authors Sz Jakubowski, A Romaszewski, Z Kopański , J Strychar , M Liniarski, T Kilian
Keywords (ENG) identification, health care sector
Keywords (PL) identyfikacja, sektor ochrony zdrowia
Abstract (ENG) The authors of the paper have introduced into the scope of identification, including the authentication in the health care sector, and highlighted the importance of proper national and international regulations creating new opportunities. They drew the attention to the current need of identification of the patient and the natural person or legal entity, providing medical service. A classic case of confirmation of the identity of the patient in Poland is present during a medical visit. The verification of enti-tlement takes place with the presentation of the ID based on the eWUŚ electronic system (Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries). The eligibility of the medical practitioner or diag-nostician, on the other hand, can be verified in the electronic register of staff members, operating based on proper legal regula-tions.
Abstract (PL) Autorzy dokonali wprowadzenia w obszar identyfikacji, w tym uwierzytelniania w sektorze ochrony zdrowia, podkreślili znaczenie krajowych oraz zagranicznych stosownych regulacji tworzących nowe możliwości. Zwrócili uwagę, że współcześnie istnieje konieczność identyfikacji zarówno pacjenta, jak i osoby fizycznej/prawnej, która świadczy usługi medyczne. Z podstawowym przykładem potwierdzenia tożsamości pacjenta w Polsce mamy do czynienia podczas wizyty lekarskiej, gdzie sprawdzenie uprawnień następuje po okazaniu dowodu osobistego na podstawie sytemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Z kolei uprawnienia lekarza bądź diagnosty mogą być sprawdzone dzięki elektronicznym rejestrom pracowników, działającym w oparciu o stosowne regulacje prawne.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share