<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The effect of pain control and management strategies on psychological adaptation to cancer


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) The effect of pain control and management strategies on psychological adaptation to cancer
Main Theme (PL) Wpływ kontroli i strategii radzenia sobie z bólem na przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej
Edited by A Nowak, , B Babiarczyk , K Skoczylas
Pages 6-12
Online since December, 2018
Authors A Nowak, , B Babiarczyk , K Skoczylas
Keywords (ENG) cancer, pain, psychological adaptation, managing strategies
Keywords (PL) choroba nowotworowa, ból, przystosowanie psychiczne, strategie radzenia sobie
Abstract (ENG) Aggressive cancers are one of the most serious threats to human life around the world. A key problem for cancer patients is maintaining a sense of pain control; this in-creases the effectiveness of treatment and the ability to live with the disease, while there is also a noticeable correlation between pain suffered and patients’ psychological reactions. The pain that a patient suffers, together with the accompanying fear, may affect the process of adjusting to the disease. Adaptation to cancer means managing its specific effects, and, looking to the future – the unavoidable need to manage changes in lifestyle.
Abstract (PL) Nowotwory złośliwe zaliczają się do grupy najistotniejszych zagrożeń życia ludzi na całym świecie. Istotnym problemem u pacjentów onkologicznych jest poczucie kontroli nad bólem; zwiększa ono efektywność leczenia i funkcjonowania z chorobą nowotworową, widoczna jest również korelacja doznań bólowych z reakcjami psychicznymi pacjenta. Doświadczany ból i towarzyszący lęk, mogą wpływać na proces przystosowywania się do choroby. Przystosowanie do choroby nowotworowej oz-nacza radzenie sobie z jej ścisłymi skutkami, a w spojrzeniu na przyszłość - nieodzowność poradzenia sobie ze zmianami w jakości życia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share