<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Analysis of current job offers published in publicly available sources devoted to first-cycle degree graduates in Public Health


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Analysis of current job offers published in publicly available sources devoted to first-cycle degree graduates in Public Health
Main Theme (PL) Analiza aktualnych ogłoszeń o pracę publikowanych w ogólnodostępnych źródłach, dedykowanych absolwentom I stopnia studiów kierunku zdrowie publiczne
Edited by N Wichrowska, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Pages 63-67
Online since December, 2018
Authors N Wichrowska, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Keywords (ENG) public health, place of work, recruitment, employment
Keywords (PL) zdrowie publiczne, miejsce pracy, rekrutacja, zatrudnienie
Abstract (ENG) Public Health is a multidisciplinary ma-jor combining knowledge of different fields, such as medicine, health science, social science, economic science, and management science. Public Health graduates are entitled to take on employ-ment at different levels and in different bodies of the health-care system, including state, local, non-governmental or private insti-tutions, as well as EU structures.
Abstract (PL) Zdrowie publiczne jest interdyscypli-narnym kierunkiem, który integruje wiedzę z różnych dziedzin, m.in. medycyny, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Absolwenci kierunku mają uprawnienia do podejmowania pracy na różnych szczeblach oraz w różnych ogniwach systemu opieki zdrowotnej,w tym m.in. w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych oraz w strukturach unijnych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share