<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.3/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Dangers and risks associated with the practice of the dentist


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.3/2018
Main Theme (ENG) Dangers and risks associated with the practice of the dentist
Main Theme (PL) Zagrożenia i ryzyko związane z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty
Edited by Ł Wojszko, A Tomaszuk, J Tomaszuk,, M Wilczyńska-Borawska
Pages 1-5
Online since December, 2018
Authors Ł Wojszko, A Tomaszuk, J Tomaszuk,, M Wilczyńska-Borawska
Keywords (ENG) occupational disease, musculoskeletal diseases, in-fections, latex, polymerization.
Keywords (PL) choroba zawodowa, choroby układu mięśnio-wo-szkieletowego, zakażenia, lateks, polimeryzacja
Abstract (ENG) Contrary to increasing knowledge and research, work in the dental office carries many risks. The most important ones are problems with the musculoskeletal system that many physi-cians face, causing severe discomfort and even absenteeism at work. Another important risk factor is infection associated with needlestick and sharps injury, caused by failure to follow appro-priate procedures, which exposes staff to serious infectious dis-eases. Skin problems are most often caused by contact dermatitis, rarely by latex allergy. Other hazards that dentists and staff en-counter when working in an office include: lighting, ultraviolet and ionizing radiation, noise, vibrations caused by dental hand-pieces. All of these factors can affect the occurrence of an occu-pational disease, depending on the intensity, duration and on individual features. During work, the dentist and staff should be aware of the risks and minimize their impact on their own body.
Abstract (PL) Wbrew coraz większej wiedzy i szeregu badań praca w gabinecie stomatologicznym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Do najważniejszych zaliczyć można problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, z którym zmaga się wielu lekarzy doprowadzając do dużego dyskomfortu, a nawet absencji w pracy. Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka jest zakażenie związane z zakłuciem i zranieniem, spowodowane nie zachow-aniem odpowiednich procedur i narażeniem personelu na pow-ażne choroby zakaźne. Problemy skórne dłoni wynikają najczęściej z kontaktowego zapalenia skóry, rzadko z alergii na lateks. Do innych niebezpieczeństw, z którymi styka się stoma-tolog i personel podczas pracy w gabinecie, zaliczyć możemy: oświetlenie, promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące, hałas, końcówki stomatologiczne wywołujące drgania. Wszystkie wy-mienione czynniki mogą wpływać na wystąpienie choroby zawodowej, w zależności od intensywności, czasu występowania czynnika jak i od osobniczych cech. Podczas pracy stomatolog i personel powinien być świadomy występujących zagrożeń i w miarę możliwości minimalizować ich oddziaływanie na własny organizm.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share