<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The BMI and the WC indexes and the health behaviour level in a group of healthcare professionals and non-medical professionals


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) The BMI and the WC indexes and the health behaviour level in a group of healthcare professionals and non-medical professionals
Main Theme (PL) Wskaźnik BMI i WC a poziom zachowań zdrowotnych w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Edited by G J Nowicki, B Ślusarska, E Rudnicka-Drożak, K Kocka, A Bartoszek, A Sykut
Pages 43-54
Online since April, 2018
Authors G J Nowicki, B Ślusarska, E Rudnicka-Drożak, K Kocka, A Bartoszek, A Sykut
Keywords (ENG) health behaviour, body mass, waist circumference, working people.
Keywords (PL) achowania zdrowotne, masa ciała, obwód talii, osoby pracujące.
Abstract (ENG) Obesity has become one of the most serious threats in today’s world, and a factor directly influencing the risk of 21st century lifestyle diseases, i.e. cardiovascular dis-eases and tumours. The civilisation determinants of obesity are related to unhealthy lifestyle and health behaviour which involves nutrition, physical activity, ways of spending free time, stress, and the pace of modern-day life.
Abstract (PL) Otyłość stała się jednym z najpoważniej-szych zagrożeń we współczesnym świecie, oraz czynnikiem bez-pośrednio wpływającym na ryzyko wystąpienia najpoważniej-szych chorób cywilizacyjnych XXI w., czyli chorób układu ser-cowo-naczyniowego i nowotworów. Determinanty cywilizacyjne otyłości związane ze złym stylem życia i zachowaniami zdrowot-nymi w dużej mierze wiążą się ze sposobem żywienia, aktywno-ścią fizyczną, sposobem spędzania wolnego czasu, stresem, tem-pem współczesnego życia
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share