<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The dieticians’ knowledge about nutrition after organ transplantation


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) The dieticians’ knowledge about nutrition after organ transplantation
Main Theme (PL) Badanie wiedzy dietetyków na temat żywienia osób po transplantacji narządu
Edited by A Stefaniak, K Janion, M Latos, E Nowakowska-Zajdel, S Żegleń
Pages 36-42
Online since April, 2018
Authors A Stefaniak, K Janion, M Latos, E Nowakowska-Zajdel, S Żegleń
Keywords (ENG) nutrition, transplantology, knowledge, students
Keywords (PL) żywienie, transplantologia, wiedza, studenci
Abstract (ENG) Recipients should have a possibility to obtain nutritional advice from dieticians. However, in many healthcare institutions, the possibility to create sufficient amount of workplaces for dieticians is affected by the financial limita-tions. In this case, the responsibility for the supervision of dietary recommendations for this group of patients lies within the medi-cal and nursing staff.
Abstract (PL) Biorcy narządów powinni mieć możliwość skorzystania z porad dietetycznych udzielanych przez dietetyków, jednak w wielu placówkach ochrony zdrowia istnieją ogranicze-nia finansowe uniemożliwiające stworzenia wystarczającej liczby miejsc pracy dla tego typu personelu. W takim przypadku odpo-wiedzialność przekazywania zaleceń żywieniowych dla tej grupy chorych spoczywa na personelu lekarskim i pielęgniarskim.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share