<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Implementation of the right to information among psy-chiatric patients


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Implementation of the right to information among psy-chiatric patients
Main Theme (PL) Realizacja prawa do informacji wśród pacjentów opieki psychiatrycznej
Edited by M Bażydło, A Lisowska, I Radlińska, A Kotwas, B Karakiewicz
Pages 29-35
Online since April, 2018
Authors M Bażydło, A Lisowska, I Radlińska, A Kotwas, B Karakiewicz
Keywords (ENG) patient rights, healthcare quality, patient satisfaction
Keywords (PL) prawa pacjenta, jakość opieki zdrowotnej, satysfakcja pacjenta
Abstract (ENG) One of the patient rights is the right to obtaining information on health status, diagnosis, diagnostic methods, and treatment methods along with their possible conse-quences, treatment outcomes, and prognosis.
Abstract (PL) Jednym z praw pacjenta jest prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, ich następstwach, wynikach lec-zenia oraz rokowaniu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share