<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.1/2018 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Random blood glucose and blood pressure tests with Korotkoff sounds as the identification of risk factors for cardiovascular disorders


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.1/2018
Main Theme (ENG) Random blood glucose and blood pressure tests with Korotkoff sounds as the identification of risk factors for cardiovascular disorders
Main Theme (PL) Przygodny pomiar glikemii oraz ciśnienia tętniczego krwi metodą Korotkova jako identyfikacja czynników ryzyka rozwoju zaburzeń sercowo – naczyniowych
Edited by M Marć, A Fąfara, K Fudali
Pages 13-18
Online since April, 2018
Authors M Marć, A Fąfara, K Fudali
Keywords (ENG) hypertension, diabetes, screening, prophylaxis
Keywords (PL) nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, badanie prze-siewowe, profilaktyka
Abstract (ENG) Screening tests are aimed at early detec-tion and possible treatment of people who do not yet have symp-toms of a given disease and thus serve to prevent its serious con-sequences. Performing them not only for prophylaxis, but also for control purposes is very important in the prevention of many diseases.
Abstract (PL) Badania przesiewowe mają na celu wczesne wykrycie i ewentualne leczenie osób nie posiadających jeszcze symptomów danej choroby tym samym służą do zapobie-gania jej poważnym następstwom. Wykonywanie ich nie tylko w celach profilaktycznych, ale i kontrolnych jest bardzo istotne w prewencji wielu chorób.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share