<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The pathophysiology of diabetes and its complications


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) The pathophysiology of diabetes and its complications
Main Theme (PL) Patofizjologia cukrzycy i jej powikłań
Edited by M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 07-11
Online since December, 2017
Authors M Liniarski , J Rowiński, Z Kopański, M Mazurek, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) diabetes, cardiovascular changes, pathophysiology
Keywords (PL)
Abstract (ENG) The authors have discussed the pathophysiology of type 1and type 2 diabetes development. In case of type 1 diabe-tes, they have emphasised the presence of characteristic antiislet antibodies (JCA, JAA, GAD, JA-2 / JCA 512, GLUT-2) and their possible absence with fully symptomatic diabetes. Also the sequence of pathological changes accompanying the type 2 dia-betes development has been characterised here. The article fur-ther explains the basis of cardiac and vascular changes (patho-physiology of micro- and macro-angiopathy) in diabetes devel-opment. A particular emphasis has been put on nonenzymatic protein glycation, an increased production of free oxygen radi-cals, endothelial decrease of NO production, increase in the pro-duction of vascular shrinking factors, a tendency for hypercoagu-lability with fibrinolysis impairment.
Abstract (PL) Autorzy omówili patofizjologię rozwoju cukrzycy typu 1 i 2. W cukrzycy typu pierwszego podkreślili występow-anie charakterystycznych przeciwciał przeciwwyspowych (JCA, JAA, GAD, JA-2 / JCA 512, GLUT-2) oraz możliwość ich braku przy pełnoobjawowej cukrzycy. Scharakteryzowano także ciąg zmian patologicznych towarzyszących rozwojowi cukrzycy typu 2. W dalszej części artykułu omówiono podłoże zmian sercowych i naczyniowych ( patofizjologię mikro- i makroangiiopatii) w przebiegu cukrzycy. Podkreślono m.in. znaczenie nieenzy-matycznej glikacji białek, nasilenie wytwarzania wolnych rod-ników tlenowych, śródbłonkowy spadek produkcji NO, wzrost wytwarzania czynników naczyniowoobkurczajacych, tendecję do nadkrzepliwości z upośledzeniem fibrynolizy.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share