<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.5/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Anti- stroke prophylaxis in social awareness


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.5/2017
Main Theme (ENG) Anti- stroke prophylaxis in social awareness
Main Theme (PL) Profilaktyka przeciwudarowa w świadomości społecznej
Edited by J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 44-47
Online since December, 2017
Authors J Księżyc, M Liniarski, J Rowiński, Z Kopański, Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) stroke, NIHSS scale, neurological assessment scales, social education, social campaigns
Keywords (PL) udar mózgu, skala NIHSS, skale oceny neuro-logicznej, edukacja społeczna, kampanie społeczne
Abstract (ENG) The authors have characterized the scale of stroke severity assessment (NIHSS scale) as well as the neurological assessment of the patient after stroke. They have presented se-lected issues in epidemiology of strokes in young people. It has also been stressed that public education in the scope of knowledge about stroke is possible due to social campaigns. Some of them are addressed to witnesses and families of people who fall ill, others to potential patients and people at higher risk of stroke.
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali skale oceny ciężkości udaru (omówiono skalę NIHSS), a także oceny neurologicznej pacjenta po udarze. Przedstawili wybrane zagadnienia z epide-miologii udarów u ludzi młodych. Podkreślono, że edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy o udarze mózgu jest możliwa dzięki kampaniom społecznym. Część z nich skierowana jest do świadków i rodziny osób, które zachorują, a inne do potencjal-nych pacjentów i osób z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share