<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The FAST protocol in the practice of emergency medical services


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017
Main Theme (ENG) The FAST protocol in the practice of emergency medical services
Main Theme (PL) Protokół FAST w praktyce ratownictwa medycznego
Edited by J Dyl, J Strychar, M Liniarski, D Krzemiński , G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Pages 24-28
Online since December, 2017
Authors J Dyl, J Strychar, M Liniarski, D Krzemiński , G Sianos, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Keywords (ENG) trauma patients, FAST protocol
Keywords (PL) chorzy po urazie, protokół FAST
Abstract (ENG) Nowadays it is emphasized that ultrasound with the use of compact ultrasound is the first imaging examination that can be performed immediately after the injury or after the ap-pearance of clinical signs of life-threatening condition. It is also a test of choice for monitoring effective vascular access, or for drainage of post-traumatic fluid reservoirs or other fluid spaces associated with pathologies e.g. inflammatory. Currently ultra-sound examination in people with injuries and life-threatening conditions is used in many clinical situations. One of the activi-ties carried out in the field of fast diagnostics is the FAST proto-col. The authors characterized the principles of diagnostic tests in the scope of this protocol in a trauma patient in shock, in a patient after abdominal injury and in a patient after pelvic injury, they paid attention to the sensitivity and specificity of this type of diagnosis.
Abstract (PL) Współcześnie podkreśla się, że ultrasonografia z wykorzystaniem kompaktowych ultrasonografów jest pierwszym badaniem obrazowym możliwym do wykonania bezpośrednio po urazie lub po pojawieniu się klinicznych objawów stanu zagrożenia życia. Jest również badaniem z wyboru służącym monitorowaniu efektywnych dostępów naczyniowych, bądź drenażu pourazowych zbiorników płynu lub innych przestrzeni płynowych związanych z patologiami np. zapalnymi. Obecne badanie usg u osób po urazach i w stanach zagrożenia życia wykorzystanie się w wielu sytuacjach klinicznych. Jednym z działań prowadzonych w zakresie szybkiej diagnostyki jest protokół FAST. Autorzy scharakteryzowali zasady realizacji badań diagnostycznych w zakresie tego protokołu u chorego ura-zowego we wstrząsie , u chorego po urazie brzucha oraz u chorego po urazie miednicy, zwrócili uwagę na czułość i swoistość tego typu diagnostyki.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share