<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Characteristics of reversible causes of cardiac arrest


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017
Main Theme (ENG) Characteristics of reversible causes of cardiac arrest
Main Theme (PL) Charakterystyka odwracalnych przyczyn zatrzymania krążen
Edited by S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Pages 08-12
Online since December, 2017
Authors S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Keywords (ENG) cardiac tamponade, pulmonary embolism, tension pneumotorax, hypovolemia, clinical picture, ultrasound diagno-stics
Keywords (PL) tamponada serca, zatorowość płucna, odma prężna, hipowolemia, obraz kliniczny, diagnostyka ultraso-nograficzna
Abstract (ENG) The authors discussed the reversible causes of cardiac arrest. They characterized pathophysiologies, causes, symptoms, characteristic ECG changes and echocardiographic projections of cardiac tamponade, pulmonary embolism, tension pneumotorax, hypovolemia.
Abstract (PL) Autorzy omówili odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia. Scharakteryzowali patofizjologie, przyczyny, objawy, charakterystyczne zmiany w EKG i projekcje echokardiograficzne tamponady serca, zatorowości płucnej, odmy prężnej, hipowolemii.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share