<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Imaging in ultrasound


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017
Main Theme (ENG) Imaging in ultrasound
Main Theme (PL) Obrazowanie w badaniu ultrasonograficznym
Edited by S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Pages 04-07
Online since December, 2017
Authors S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Keywords (ENG) ultrasound imaging, planes, presentations (A,M,B), echocardiographic projections
Keywords (PL) obrazowanie ultrasonograficzne, płaszczyzny, prezentacje (A,M,B), projekcje echokardiograficzne
Abstract (ENG) The authors discussed a selected element of ul-trasound imaging. They characterized individual planes in ultrasound examination. They pointed out that the image on the screen of the ultrasound machine is created in stages such as generating an ultrasound wave and receiving ech-oes of the reflected wave, and then their interpretation in particular imaging modes. They discussed Presentation A, Presentation M, Presentation B, and then echocardiograph-ic projections.
Abstract (PL) Autorzy omówili wybrane element obrazowania ultrasonograficznego. Scharakteryzowali poszczególne płaszczyzny w badaniu ultrasonograficznym. Zwrócili uwage, że obraz na ekranie ultrasonografu powstaje na drodze etapów takich jak wygenerowanie fali ultradźwiękowej oraz odebraniu ech odbitej fali, a następnie ich interpretacji w poszczególnych trybach obrazowania. Omówili Prezentację A, Prezentacja M, Prezentacja B , a następnie projekcje echokardiograficzne.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share