<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.6/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Ultrasonography in medical practice


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.6/2017
Main Theme (ENG) Ultrasonography in medical practice
Main Theme (PL) Ultrasonografia w praktyce medycznej
Edited by S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Pages 01-03
Online since December, 2017
Authors S Niewiara, J Strychar, M Liniarski, T Kilian, M Di Martino, T Sorokman, N.Pidvysotsky
Keywords (ENG) ultrasounds, ultrasound scanners, echocardiography in emergency medicine
Keywords (PL) ultradźwięki, ultrasonografy, echokardio-graficznego w ratownictwie medyc
Abstract (ENG) The authors discussed the basic features of ultrasounds and ultrasound scanners. They discussed the types of transducers and their diagnostic application. They pointed out that the Guide-lines of the European Resuscitation Council (ERC) already in 2010 allowed the use of echocardiography in the proposed ALS algorithm during cardiac arrest.
Abstract (PL) Autorzy omówili podstawowe cechy ul-tradźwięków oraz ultrasonografów. Omówili rodzaje głowić i ich zastosowanie diagnostyczne. Zwrócili uwagę na , że w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) już w 2010 roku dopuszczono możliwość zastosowania badania echokardio-graficznego w zaproponowanym algorytmie ALS, podczas zatrzymania krążenia.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share