<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Is Evidence Based Public Health a copy of Evidence Based Medicine? – a literature review


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Is Evidence Based Public Health a copy of Evidence Based Medicine? – a literature review
Main Theme (PL) Czy Evidence Based Public Health jest kopią Evidence Based Medicine? – przegląd piśmiennictwa
Edited by S Wareluk, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Pages 22-27
Online since July, 2017
Authors S Wareluk, G Juszczyk, I Cieślak, J Gotlib
Keywords (ENG) evidence–based medicine, evidence-based public health, comparison, source of information, visualisation of data.
Keywords (PL) evidence–based medicine, evidence-based public health, porównanie, źródła informacji, wizualizacja da-nych.
Abstract (ENG) Evidence-based Medicine is defined as the integration of individual clinical expertise and the best available external clinical evidence from systematic reviews. Evidence-based Public Health is described as the development, implementation, and evaluation of effective programmes and health policy by follow-ing the principles of proper use of scientific knowledge. It is worth emphasising that while medical data are more often struc-tured, information underlying Public Health is more dynamic and requires far more flexibility. All techniques related to data analy-sis and visualisation prove to be effective mainly in Public Health. The present study aims to compare both concepts and find differences between sources of information, its availability and time taken to obtain relevant information. The article also pre-sents methods for visualisation of data and software most com-monly used for this purpose.
Abstract (PL) Evidence-based Medicine definiuje się jako inte-grację indywidualnej wiedzy klinicznej z najlepszymi zewnętrznymi dowodami klinicznymi z przeglądów sys-tematycznych. Evidence-based Public Health opisywane jest jako tworzenie, wdrażanie i ewaluowanie efektywnych programów oraz polityki zdrowotnej, poprzez postępowanie zgodnie z zasa-dami właściwego wykorzystywania wiedzy naukowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że dane z obszaru medycy, częściej maja formę ustrukturyzowaną. Natomiast informacje, na których bazuje zdrowie publiczne, charakteryzują się większą dynamiką i wyma-gają znacznie bardziej elastycznego podejścia. To głównie w zdrowiu publicznym, sprawdzą się wszelkie techniki związane z analizowaniem danych oraz ich wizualizacją. Niniejsza praca ma na celu zestawienie ze sobą obu koncepcji i wykazanie różnic pomiędzy źródłami informacji, ich dostępnością oraz czasem, w jakim są pozyskiwane. W artykule przedstawione zostaną również metody wizualizacji danych oraz najczęściej używane to tego celu oprogramowanie.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share