<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Urinary incontinence – laboratory and functional examination


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Urinary incontinence – laboratory and functional examination
Main Theme (PL) Niedotrzymanie moczu – badanie laboratoryjne i czynnościowe
Edited by A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 12-15
Online since July, 2017
Authors A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) urinary incontinence, laboratory tests, functional examinations
Keywords (PL) niedotrzymanie moczu, badania laboratoryjne, badania czynnościowe
Abstract (ENG) The authors have performed a thorough analysis of laboratory and functional examinations used in the diagnostics of urinary incontinence. They have discussed in detail the Bridge Fluid Test, cough test, Sand’s test, pad test, etc. Yet another tool that is very useful in assessing the disorders is a micturition diary. This diary is especially helpful in diagnosing polyuria (excessive urine production) and night polyuria (excessive urine production during sleep). The authors have emphasised the basic elements of keeping such a diary. Furthermore, selected urodynamic tests have been discussed at length.
Abstract (PL) Autorzy dokonali szczegółowej analizy badań laboratoryjnych i czynnościowych służących diagnostyce nietrzymania moczu. Omówili szczegółowo m.in. Bridge Fluid Test, test kaszlowy, próbę Sanda, test podpaskowy. Jeszcze jednym niezwykle użytecznym narzędziem umożliwiającym ocenę zaburzeń jest dzienniczek mikcji. Dzienniczek mikcji jest szczególnie przydatny w ocenie poliurii (nadmiernej produkcji moczu) oraz nocnej poliurii (nadmiernej produkcji moczu pod-czas spoczynku nocnego). Autorzy zwrócili uwagę na zasadnicze elementy prawidłowego prowadzenia dzienniczka. Dokonano także omówienia wybranych badań urodynamicznych.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share