<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Incontinence risk factors and epidemiology


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Incontinence risk factors and epidemiology
Main Theme (PL) Czynniki ryzyka inkontynencji i epidemiologia nietrzymania moczu
Edited by A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Pages 04-07
Online since July, 2017
Authors A Kowalska, D Krzemiński, Z Kopański , G Sianos , Z Maslyak, I Sklyarov
Keywords (ENG) urinary incontinence, pre-disposing factors, promot-ing factors, decompensation factors.
Keywords (PL) niedotrzymanie moczu, czynniki predysponujące, czynniki promujące, czynniki dekompensacyjne.
Abstract (ENG) The authors have discussed the factors causing urinary incontinence and emphasised their interferential activity. Such pre-disposing factors as: sex, race, genetics, anatomy, neurology, connective tissue issues, cultural and environmental background have been discussed in detail. The significance of the following promoting factors has been presented: obesity, occupation, rec-reation, surgeries undergone, smoking, chronic cough, urinary tract infections, irregular menstruation, medication effects, diet, menopause, and decompensation factors (age, dementia, mental handicap, other diseases, medication effects, and environmental factors).
Abstract (PL) Autorzy scharakteryzowali czynniki powodujące występowanie nietrzymania moczu, podkreślili ich interferen-cyjne działanie przyczynowe. Szczegółowo zostały omówione takie czynniki jak czynniki predysponujące: płeć, rasa, czynniki genetyczne, anatomiczne, neurologiczne, związane z tkanką łączną, kulturowe, środowiskowe. Przedstawiono znaczenie czynników promujących: otyłość, wykonywany zawód, rekreacja, przebyte operacje, palenie papierosów, przewlekły kaszel, zakażenia dróg moczowych, nieregularne miesiącz-kowanie, polekowe, dietetyczne, menopauza, oraz czynników dekompensacyjne: wiek, demencja, niedorozwój umysłowy, inne schorzenia, działanie leków, czynniki środowiskowe.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share