<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2017 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: Women’s opinions about potential complications of cae-sarean delivery


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2017
Main Theme (ENG) Women’s opinions about potential complications of cae-sarean delivery
Main Theme (PL) Opinie kobiet na temat powikłań cięcia cesarskiego
Edited by A Michalik, J Pietrzak, M Widomska, J Olszewska
Pages 52-58
Online since July, 2017
Authors A Michalik, J Pietrzak, M Widomska, J Olszewska
Keywords (ENG) caesarean section, knowledge, complications
Keywords (PL) cesarskie cięcie, wiedza, powikłania
Abstract (ENG) Caesarean section is an abdominal sur-gery performed to terminate pregnancy or labour by opening of the abdominal cavity and uterus and removal of the foetus. This procedure can be associated with both general and specific com-plications. The proportion of caesarean deliveries in Poland has been increasing year after year, up to 43% in 2016. While con-ventional indications to caesarean delivery still remain un-changed, the decision to perform this procedure is also increas-ingly influenced by maternal and social pressure on obstetricians. Caesarean section has very high acceptance rate, even as an alter-native to vaginal delivery. The aim of this study was to analyze women’s knowledge about potential complications of caesarean delivery.
Abstract (PL) Cesarskie cięcie jest operacją brzucha wykonywaną w celu przerwania ciąży lub poprzez otwarcie jamy brzusznej i macicy usunięcie płodu. Procedura ta może być kojarzona z powikłaniami zarówno ogólnych jak i miejscowymi. W Polsce udział porodów drogą cięcia cesarskiego wzrasta z roku na rok i 2016r. sięgnął 43% ogółu porodów. Obok konwencjonalnych wskazań do cięcia cesarskiego, które nadal pozostają niezmienione, decyzja o wykonania tej proce-dury jest coraz częściej podejmowana pod wpływem położnicy i jej najbliższego otoczenia. Cesarskie cięcie ma bardzo wysoką akceptacja jako alternatywa metoda naturalnego porodu.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share