<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2016 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: On the health of children and youth


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2016
Main Theme (ENG) On the health of children and youth
Main Theme (PL) O zdrowiu dzieci i młodzieży
Edited by I Brukwicka, Z Kopański , R Kollár , M Kollárová , B Bajger
Pages 06-14
Online since June, 2016
Authors I Brukwicka, Z Kopański , R Kollár , M Kollárová , B Bajger
Keywords (ENG) health education of children and youth, curriculum content
Keywords (PL) edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, treści programu edukacyjnego
Abstract (ENG) Przy realizacji zadań związanych z edukacją proz-drowotną dzieci i młodzieży konieczna jest współpraca wielu środowisk tworzących przestrzeń dydaktyczną ucznia oraz zinte-growany i możliwie spójny zakresie form i treści program eduka-cyjny. Program ten – zdaniem autorów artykułu- powinien uwzględniać różne aspekty rozumienia zdrowia, powinien charak-teryzować różne czynniki warunkujące zdrowie, powinien akcen-tować znaczenie zdrowego stylu życia, rolę nawyków żywienio-wych, higieny życia codziennego, aktywności ruchowej, zagrożeń chorobowych, głównie wypadków w szkole, znaczenie niektórych nałogów, rolę i sposoby dbania o zdrowie psychiczne.
Abstract (PL) When implementing tasks related to the health educa-tion of children and youth, it is necessary for the various groups creating the student’s didactic space to cooperate. There is also a need for an integrated and possibly formally coherent curriculum. Such a curriculum – according to the authors of this article – should take into account various aspects of understanding health; it should characterise different factors conditioning health; it should place emphasis on the importance of a healthy lifestyle, the role of eating habits, everyday hygiene, physical activity, health risks, mainly accidents at school, as well as the impact of some types of addiction and the role and ways of maintaining mental health.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share