<<<< Wróć do spisu artykułów w numerze <<<<

No.2/2015 ● JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE


Paper Title: The prooxidative-antioxidative system components


Periodical JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.2/2015
Main Theme (ENG) The prooxidative-antioxidative system components
Main Theme (PL) Składowe układu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego
Edited by Z Kopański, R Gajdosz, O Nadashkevych, Z Maslyak, I Sklyarov, B Pruszkowska
Pages 03-06
Online since July, 2015
Authors Z Kopański, R Gajdosz, O Nadashkevych, Z Maslyak, I Sklyarov, B Pruszkowska
Keywords (ENG) free radicals, biological effects, antioxidants
Keywords (PL) wolne rodniki, biologiczne skutki, antyoksydant
Abstract (ENG) The authors have presented respective elements of the prooxidative-antioxidative system. Thus they discussed the formation of free oxygen radicals and noted their biological effect. Then they presented antioxidants in more detail, dividing them into physiological antioxidants and synthetic compounds. The subsequent part of the paper is devoted to preventive antioxidants and free radical scavengers.
Abstract (PL) Autorzy przedstawili poszczególne elementy układu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego. Omówili więc powstawanie rolnych rodników tlenowych i zwrócili uwagę na ich biologiczne działanie. Następnie szczegółowiej przedstawili antyutleniacze dokonując podziału na antyutleniacze fizjologiczne oraz związki syntetyczne. Kolejną część artykułu poświęcili antyoksydantom prewencyjnym i zmiataczom wolnych rodników.
Rights CC-BY-NC-ND
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Share